การทำหนังสือเดินทาง (Passport) เมืองพัทยา - Speed boat, Yacht, เที่ยวเกาะล้าน, เกาะไผ่

Happy & Funs
Go to content

Main menu:

การทำหนังสือเดินทาง (Passport) เมืองพัทยา

ข่าวเมืองพัทยา

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา เปิดบริการขอทำหนังสือเดินทางแล้ว ชั้น 1 ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว พัทยาสาย 2 สามารถติดต่อโดยมีเอกสารดังนี้ :

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทาง


สำหรับบุคคลทั่วไป ( อายุ 20 ปีขึ้นไป )

 • บัตรประชาชนตัวจริง


สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) / กรณียังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้สูติบัตรที่มี เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ตัวจริง)

 • ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้องถูกต้อง(ไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือขัดข้องด้วย เหตุอื่น)

 • บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (ตัวจริง)

 • บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอม แก่ผู้เยาว์ทั้งสองคน ในขณะยื่นคำร้อง

-กรณีบิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดาแต่ผู้เดียวให้มารดาเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงหนังสือรับรองการปกครองบุตรที่ออกโดยอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ตัวจริง)
-
กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวที่ระบุในบันทึกการหย่าเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมพร้อมกับบันทึกการหย่า (ตัวจริง)
-
กรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้ผู้นั้นทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ตัวจริง) และนำมาแสดง

 • ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้เยาว์ บิดาและมารดา ตัวจริง (หากมี)


ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 1,000. - บาท

 • ค่าส่งไปรษณีย์ (EMS) 40. - บาท (กรณีที่ไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางได้และต้องการจัดส่ง)สอบถามข้อสงสัยได้ที่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเมืองพัทยา โทรศัพท์ : 038-422 438


สถานที่ตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา : ชั้น 1 ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว พัทยาสาย 2 เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถ. พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต (Passport)

 • รับบัตรคิว

 • ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก(หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็นเช่น หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล, ทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบข้อมูล

 • หากไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ให้แจ้งความประสงค์ว่า ต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์ หรือ ต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน

 • ข้อมูลชีวภาพ (ทำการวัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้าย และ นิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า

 • ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม

       กรณีที่ไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางได้ ชำระค่าส่งไปรษณีย์ (EMS) เพิ่มอีก 40. - บาท

จะได้รับหนังสือเดินทางเมื่อไหร่?

หากยื่นที่กรมการกงสุล หรือที่สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา) จะได้รับเล่มภายใน 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด และวันนักขัตฤกษ์)

กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (ในเขตเมือง) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ

*หมายเลขโทรศัพท์ ของหน่วยบริการหนังสือเดินทาง  


   กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1
   สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา โทรศัพท์ 02 383 8402-4   
   สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า  โทรศัพท์ : 02 433 0280-87
   สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย โทรศัพท์ : 053 175 375
   สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053 891 535-6
   สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก โทรศัพท์ : 055 258 173, 055 258 155, 055 258 131
   สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ โทรศัพท์ : 056 233 453, 056 233 454
   สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี โทรศัพท์ : 042 212 827, 042 212 318
   สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น โทรศัพท์ : 043 242 707, 043 242 655
   สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี โทรศัพท์ : 045 242 313-4
   สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา โทรศัพท์ : 044 243 132, 044 243 124
   สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ : 077 274 940, 077 274 942-3
   สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต โทรศัพท์ : 076 222 080, 076 222 081, 076 222 083
   สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา โทรศัพท์ : 074 326 508-10
   สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา โทรศัพท์ : 073 274 526, 073 274 036-7
   สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี โทรศัพท์ : 039 301 706-9
   สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา โทรศัพท์ : 038 422 438


All rights reserved ©. Created by CherdN
Back to content | Back to main menu